Ja, en interrimskonsult kan vara involverad i strategisk planering. Beroende på deras kompetens och erfarenhet kan de tillhandahålla värdefulla insikter och expertis för att hjälpa företaget att utveckla och implementera sin strategiska plan.

En interrimskonsult kan bidra till strategisk planering på olika sätt:

  1. Utvärdera befintlig strategi: Genom att analysera företagets nuvarande strategi kan interrimskonsulten identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De kan utföra en noggrann bedömning av företagets strategiska positionering och ge rekommendationer för förbättringar.
  2. Forskning och marknadsanalys: Interimskonsulten kan genomföra forskning och marknadsanalyser för att förstå kundernas behov och preferenser, konkurrenternas aktiviteter och marknadstrender. Denna insikt kan användas för att informera den strategiska planeringen och identifiera differentieringsmöjligheter.
  3. Formulera strategiska mål och initiativ: Baserat på analys och insikt kan interrimskonsulten hjälpa till att formulera strategiska mål och initiativ som är kopplade till företagets vision och affärsstrategi. De kan bidra med kreativa idéer och expertkunskap för att utforma och prioritera dessa mål.
  4. Skapa handlingsplaner: Interimskonsulten kan stödja skapandet av handlingsplaner för att genomföra den strategiska planen. Det kan innefatta att definiera specifika åtgärder, ansvarsområden, tidsramar och resursbehov för att uppnå strategiska mål.
  5. Implementering och övervakning: Interimskonsulten kan också vara involverad i implementeringen av strategin genom att samordna och övervaka genomförandet av strategiska initiativ. De kan hjälpa till att säkerställa att strategin implementeras på ett effektivt sätt och att rätt mätvärden och nyckelindikatorer används för att utvärdera framsteg och resultat.

Det är viktigt att notera att interrimskonsultens roll i strategisk planering kan variera beroende på företagets specifika behov och omfattning av uppdraget. Vissa interrimskonsulter kan vara mer specialiserade på strategisk planering medan andra kan erbjuda en bredare uppsättning kompetenser inom marknadsföring, försäljning eller verksamhetsutveckling. Företaget bör tydligt kommunicera sina förväntningar och krav för att säkerställa att interrimskonsulten är lämpligt involverad i strategisk planering.

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

  • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

  • Gör ett strukturerat urval

  • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se