Interimskonsulttjänster2023-09-01T10:45:15+02:00
Interrimskonsult

Interimskonsulttjänster

Stressa inte fram valet av en ny byrå. Vi löser de akuta behoven med interrimskonsulter under tiden vi i lugn och ro upphandlar en ny byrå åt er.

Increase Brand Awareness

Varför interrimskonsult?

Att anlita en interrimskonsult som en tillfällig lösning medan man upphandlar en ny byrå kan vara fördelaktigt av flera skäl. Här är några anledningar till varför en interrimskonsult kan vara ett bra alternativ under övergångsperioden

 1. Specialiserad kompetens: En interrimskonsult inom marknad har ofta en bred erfarenhet och specialkunskap inom sitt område. De kan tillföra den expertis och erfarenhet som behövs för att lösa specifika utmaningar och implementera förändringar på kort sikt. Genom att dra nytta av deras specialiserade kompetens kan företaget säkerställa att marknadsföringsaktiviteterna fortsätter att drivas framåt även under övergångsperioden.
 2. Flexibilitet och snabbhet: Genom att anlita en interrimskonsult kan företaget dra nytta av en snabb och smidig lösning. Istället för att vänta på att upphandlingsprocessen för en ny byrå ska slutföras, kan man omedelbart få tillgång till en kompetent konsult som kan påbörja arbetet. Detta ger företaget flexibilitet och möjlighet att snabbt agera och hantera eventuella brister eller behov inom marknadsområdet.
 3. Kontinuitet och stabilitet: När man genomför en övergång från en befintlig byrå till en ny kan det uppstå perioder av osäkerhet och ovisshet. Genom att anlita en interrimskonsult kan man säkerställa kontinuitet och stabilitet i marknadsföringsaktiviteterna. Konsulten kan ta över ansvar och driva på projekt och initiativ, vilket minimerar avbrott och säkerställer att företagets marknadsföringsinsatser fortsätter att fungera smidigt.
 4. Objektivitet och friskt perspektiv: En interrimskonsult kommer ofta in från en extern position och kan därmed erbjuda en objektiv synvinkel och ett friskt perspektiv på företagets marknadsföring. De kan identifiera och utmana etablerade metoder och rutiner, vilket kan leda till innovativa lösningar och förbättringar. Genom att tillföra nya idéer och insikter kan interrimskonsulten bidra till att driva företagets marknadsföringsstrategier framåt och hjälpa till att skapa konkurrensfördelar.
 5. Kostnadseffektivitet: Att anlita en interrimskonsult kan vara mer kostnadseffektivt än att anställa en permanent medarbetare eller engagera en ny byrå på lång sikt. Under övergångsperioden kan företaget utnyttja konsultens tjänster för att fylla det omedelbara behovet och sedan anpassa resurserna efter behov när den nya byrån väl är upphandlad.

Sammanfattningsvis erbjuder anställningen av en interrimskonsult som en tillfällig lösning under övergången till en ny byrå flera fördelar. Deras specialiserade kompetens, flexibilitet och snabbhet möjliggör kontinuitet och stabilitet i marknadsföringsaktiviteterna. Dessutom kan deras objektiva synvinkel och friska perspektiv bidra till innovation och förbättringar. Samtidigt kan anställningen av en interrimskonsult vara kostnadseffektiv jämfört med att anställa permanent personal eller engagera en ny byrå på lång sikt. Genom att dra nytta av en interrimskonsults kompetens kan företaget säkerställa att marknadsföringsinsatserna fortsätter att drivas framåt och att övergången till den nya byrån sker smidigt och effektivt.

 

Anledningar att anlita en interrimskonsult

Att anlita en interrimskonsult kan vara fördelaktigt av många olika skäl. Läs i detta inlägg om tio anledningar till varför företag väljer att dra nytta av interrimskonsulters expertis:

Vi stöttar er i alla typer av interrimsbehov

 • Marknadschef

 • Alla typer av SoMe och Google Ads-kampanjer

 • Inbound och skapande av löpande innehåll

Vanliga frågor om interrimslösningar

Vilka är fördelarna och riskerna med att anlita en interrimskonsult?2023-05-26T16:53:07+02:00

Att anlita en interrimskonsult kan medföra både fördelar och risker. Här är några av de vanligaste fördelarna och riskerna med att anlita en interrimskonsult:

Fördelar:

 1. Specialiserad kompetens: Interimskonsulter har oftast specialiserad kunskap och erfarenhet inom sitt expertområde. De kan erbjuda en hög nivå av kompetens och expertis som kan vara svår att hitta internt.
 2. Flexibilitet: Att anlita en interrimskonsult ger företaget flexibilitet att anpassa arbetskraften efter behov. De kan anlitas för specifika projekt eller uppdrag och kan enkelt avsluta sin anställning när projektet är slutfört.
 3. Tillfällig resurstillskott: Interrimskonsulter kan fungera som ett tillfälligt resurstillskott vid hög arbetsbelastning, speciella projekt eller vid personalbrist på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukskrivning.
 4. Extern perspektiv och erfarenhet: Interimskonsulter kommer ofta utifrån och kan ge en ny och objektiv synvinkel på företagets utmaningar och möjligheter. Deras breda erfarenhet från olika organisationer och branscher kan bidra med nya idéer och lösningar.
 5. Kortare inlärningstid: Eftersom interrimskonsulter ofta har erfarenhet från liknande uppdrag eller projekt behöver de vanligtvis en kortare inlärningstid jämfört med en ny anställd. De kan snabbt komma igång och bidra till att uppnå resultat.

Risker:

 1. Kulturell passning: En interrimskonsult kan behöva tid att anpassa sig till företagets kultur och arbetssätt. Om de inte kan integreras väl kan det påverka deras produktivitet och samarbete med interna medarbetare.
 2. Kontinuitetsproblem: När interrimskonsultens uppdrag är avslutat kan det finnas en övergångsperiod där ingen tar över deras ansvarsområden. Det kan leda till brist på kontinuitet och eventuella kunskapsluckor inom företaget.
 3. Högre kostnad: I vissa fall kan kostnaden för att anlita en interrimskonsult vara högre än att anställa en permanent medarbetare. Det beror på deras specialisering, erfarenhet och lönenivå för interrimskonsulter i marknaden.
 4. Beroende av externa resurser: Att anlita interrimskonsulter kan innebära att företaget blir beroende av externa resurser för att genomföra viktiga uppdrag. Det kan medföra en viss osäkerhet och sårbarhet om det finns svårigheter att hitta eller behålla rätt kompetens.
 5. Utmaningar med kunskapsöverföring: Om det inte finns en ordentlig kunskapsöverföring från interrimskkonsulten till interna medarbetare kan det vara en utmaning att överföra den specialiserade kunskapen och erfarenheten som interrimskonsulten har till företagets egna medarbetare. Det kan leda till förlorad kunskap när interrimskonsulten avslutar sitt uppdrag.
 6.  Längre anpassningstid: Beroende på uppdragets komplexitet och företagets specifika krav kan interrimskonsulten behöva en längre inledande anpassningstid för att förstå företagets processer, system och arbetsmiljö.
 7. Potentiell brist på engagemang: Eftersom interrimskonsulten är en tillfällig resurs kan det finnas en risk för en viss brist på engagemang jämfört med en fast anställd. De kan vara mer fokuserade på att slutföra sina uppgifter och sedan lämna företaget, vilket kan påverka kontinuiteten och långsiktiga initiativ.

För att minimera riskerna och maximera fördelarna med att anlita en interrimskonsult är det viktigt att tydligt definiera uppdraget, kommunicera förväntningar och se till att det finns en bra matchning mellan konsulten och företagets behov. Genom att ha en transparent och öppen dialog samt att skapa en välstrukturerad inledning och integrationsprocess kan företaget öka chanserna för en framgångsrik samverkan med en interrimskonsult.

Vilken rapportering och uppföljning kan förväntas från en interrimskonsult?2023-05-15T21:24:37+02:00

Rapportering och uppföljning från en interrimskonsult kan variera beroende på företagets behov och det specifika uppdraget. Här är några exempel på rapportering och uppföljning som kan förväntas:

 1. Statusrapporter: Interimskonsulten kan förväntas lämna regelbundna statusrapporter som sammanfattar deras arbete, framsteg och resultat. Dessa rapporter kan inkludera information om genomförda aktiviteter, eventuella utmaningar, uppnådda mål och planerade nästa steg.
 2. Uppdateringar om projektframsteg: Om interrimskonsulten är involverad i ett specifikt projekt kan de ge regelbundna uppdateringar om projektets framsteg. Det kan innefatta övervakning av projektets tidslinje, identifiering av eventuella fördröjningar eller problem och rapportering om åtgärder som vidtas för att hantera dessa utmaningar.
 3. Resultat- och analyserapporter: Interimskonsulten kan ta fram resultat- och analyserapporter baserat på deras arbete och insatser. Dessa rapporter kan inkludera analyser av data, identifiering av trender, rekommendationer för förbättringar och bedömningar av framgångsfaktorer för att hjälpa företaget att fatta informerade beslut.
 4. Mätbara nyckelindikatorer (KPI:er): Interimskonsulten kan vara ansvarig för att övervaka och rapportera relevanta nyckelindikatorer (KPI:er) för att mäta framstegen mot uppsatta mål. Det kan inkludera mätningar av prestanda, effektivitet, kostnadsbesparingar eller andra relevanta parametrar som är relevanta för uppdraget.
 5. Ekonomisk rapportering: Om interrimskonsulten är involverad i ekonomiska eller finansiella aspekter av uppdraget kan de förväntas rapportera ekonomiska resultat, budgetavvikelser, kostnadskontroll och andra relevanta ekonomiska indikatorer.
 6. Muntlig kommunikation: Utöver skriftliga rapporter kan interrimskonsulten delta i möten eller samtal för att ge muntlig rapportering och uppdateringar. Detta kan vara ett tillfälle att diskutera framsteg, utmana idéer, besvara frågor och samarbeta med intressenter inom företaget.

Det är viktigt att definiera och kommunicera förväntningarna på rapportering och uppföljning tydligt mellan företaget och interrimskonsulten från början av uppdraget. Genom att etablera en strukturerad och regelbunden rapporteringsprocess kan företaget ha en tydlig bild av interrimskonsultens arbete och resultat, vilket underlättar beslutsfattande och uppföljning av projektet eller uppdraget.

Hur kan en interrimskonsult integreras i företagskulturen2023-05-15T21:24:02+02:00

Att integrera en interrimskonsult i företagskulturen är viktigt för att säkerställa att de känner sig välkomna, engagerade och kan bidra på bästa sätt. Här är några sätt på vilka en interrimskonsult kan integreras i företagskulturen:

 • Välkomnande introduktion: Ge interrimskonsulten en välkomnande introduktion till företaget genom att tillhandahålla information om företagets historia, värderingar, vision och kultur. Det kan inkludera att dela interna dokument, presentationsmaterial eller organisera en introduktionsmöte med nyckelpersoner.
 • Tilldelning av en mentor eller kontaktperson: Utse en mentor eller kontaktperson inom företaget som kan vara en resurs för interrimskonsulten. Denna person kan introducera dem till kollegor, svara på frågor, ge vägledning och stödja dem under deras tid på företaget.
 • Inbjudan till möten och evenemang: Se till att interrimskonsulten blir inkluderad i relevanta möten och evenemang inom företaget. Det kan vara allt från teammöten och avdelningsmöten till sociala aktiviteter och utbildningstillfällen. Detta ger dem möjlighet att lära känna andra medarbetare och delta i företagets aktiviteter.
 • Tydlig kommunikation av förväntningar: Kommunicera tydligt förväntningarna på interrimskonsulten när det gäller deras roll, ansvar och arbetsuppgifter. Förklara även hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mål. Detta hjälper interrimskonsulten att förstå deras betydelse och engagera sig i sitt uppdrag.
 • Möjlighet till samarbete: Främja samarbete och interaktion mellan interrimskonsulten och andra medarbetare. Uppmuntra till att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Detta kan ske genom att inkludera dem i projektgrupper, teamarbete eller genom att tillhandahålla plattformar för kunskapsdelning och samarbete.
 • Delning av företagsdokument och policyer: Se till att interrimskonsulten har tillgång till företagsdokument, policys och riktlinjer som är relevanta för deras arbete. Det kan inkludera företagets etiska regler, arbetsmiljöpolicy, datasäkerhetspolicy och andra relevanta dokument.
 • Utvärdering och feedback: Ge kontinuerlig feedback och utvärdering till interrimskonsulten. Detta hjälper dem att förstå hur de presterar och ger dem möjlighet att förbättra sitt arbete. Feedback kan ges genom regelbundna möten eller utvärderingar av deras arbetsinsatser.
 • Tillgång till resurser: Se till att interrimskonsulten har tillgång till de resurser som behövs för att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Det kan inkludera tillgång till teknisk utrustning, programvara, dokumentation och andra nödvändiga verktyg.
 • Utbildning och utveckling: Erbjud interrimskonsulten möjligheter till utbildning och professionell utveckling inom sitt område. Det kan vara genom att tillhandahålla tillgång till interna utbildningar, externa kurser eller andra lärandemöjligheter som kan hjälpa dem att utvecklas och förbättra sina färdigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att varje företag har sin unika företagskultur och att anpassa integrationsstrategier efter dessa specifika förhållanden. Genom att engagera och inkludera interrimskonsulten i företagskulturen kan de känna sig motiverade, produktiva och bidra på bästa sätt till företagets framgång.

 

 

Hur säkerställs konfidentialitet och dataskydd för en interrimskonsult2023-05-15T21:22:05+02:00

Säkerställande av konfidentialitet och dataskydd för en interrimskonsult är en viktig aspekt som bör hanteras för att skydda företagets information och säkerställa att personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Här är några åtgärder som vanligtvis vidtas för att säkerställa konfidentialitet och dataskydd:

 1. Konfidentialitetsavtal: Företaget kan kräva att interrimskonsulten undertecknar ett konfidentialitetsavtal eller en sekretessförbindelse innan de får tillgång till företagets konfidentiella information. Detta avtal tydliggör deras skyldigheter att inte avslöja eller använda företagets information på ett olämpligt sätt.
 2. Behovsbaserad informationsdelning: Företaget kan tillhandahålla interrimskonsulten enbart den information som är nödvändig för att utföra deras uppdrag. Genom att begränsa tillgången till konfidentiell information minimeras risken för oavsiktlig eller obehörig spridning.
 3. IT-säkerhet: Företaget bör säkerställa att adekvata IT-säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda information som delas med interrimskonsulten. Det kan innefatta användning av säkra nätverk, kryptering, brandväggar och lösenordsskydd för att förhindra obehörig åtkomst till data.
 4. Datahantering och lagring: Företaget bör tydligt definiera hur data ska hanteras och lagras av interrimskonsulten. Det kan inkludera riktlinjer för att hantera personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, samt begränsningar för att kopiera, lagra eller ta med sig data utanför företagets kontroll.
 5. Uppföljning och revision: Företaget kan genomföra regelbundna uppföljningar och revisioner för att säkerställa att interrimskonsulten följer konfidentialitets- och dataskyddsregler. Detta kan innefatta övervakning av deras hantering av information och kontroll av deras efterlevnad av avtalet.
 6. Utbildning och medvetenhet: Det är viktigt att informera och utbilda interrimskonsulten om företagets konfidentialitets- och dataskyddspraxis. Genom att öka medvetenheten om företagets policyer och rutiner kan interrimskonsulten aktivt delta i att skydda konfidentiell information.

Det är också viktigt att notera att det kan vara värdefullt att samarbeta med juridiska och dataskyddsexperter för att säkerställa att alla relevanta lagar och regler följs när det gäller konfidentialitet och dataskydd.

Kan en interrimskonsult vara involverad i strategisk planering?2023-05-15T21:20:57+02:00

Ja, en interrimskonsult kan vara involverad i strategisk planering. Beroende på deras kompetens och erfarenhet kan de tillhandahålla värdefulla insikter och expertis för att hjälpa företaget att utveckla och implementera sin strategiska plan.

En interrimskonsult kan bidra till strategisk planering på olika sätt:

 1. Utvärdera befintlig strategi: Genom att analysera företagets nuvarande strategi kan interrimskonsulten identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De kan utföra en noggrann bedömning av företagets strategiska positionering och ge rekommendationer för förbättringar.
 2. Forskning och marknadsanalys: Interimskonsulten kan genomföra forskning och marknadsanalyser för att förstå kundernas behov och preferenser, konkurrenternas aktiviteter och marknadstrender. Denna insikt kan användas för att informera den strategiska planeringen och identifiera differentieringsmöjligheter.
 3. Formulera strategiska mål och initiativ: Baserat på analys och insikt kan interrimskonsulten hjälpa till att formulera strategiska mål och initiativ som är kopplade till företagets vision och affärsstrategi. De kan bidra med kreativa idéer och expertkunskap för att utforma och prioritera dessa mål.
 4. Skapa handlingsplaner: Interimskonsulten kan stödja skapandet av handlingsplaner för att genomföra den strategiska planen. Det kan innefatta att definiera specifika åtgärder, ansvarsområden, tidsramar och resursbehov för att uppnå strategiska mål.
 5. Implementering och övervakning: Interimskonsulten kan också vara involverad i implementeringen av strategin genom att samordna och övervaka genomförandet av strategiska initiativ. De kan hjälpa till att säkerställa att strategin implementeras på ett effektivt sätt och att rätt mätvärden och nyckelindikatorer används för att utvärdera framsteg och resultat.

Det är viktigt att notera att interrimskonsultens roll i strategisk planering kan variera beroende på företagets specifika behov och omfattning av uppdraget. Vissa interrimskonsulter kan vara mer specialiserade på strategisk planering medan andra kan erbjuda en bredare uppsättning kompetenser inom marknadsföring, försäljning eller verksamhetsutveckling. Företaget bör tydligt kommunicera sina förväntningar och krav för att säkerställa att interrimskonsulten är lämpligt involverad i strategisk planering.

Vad är kostnaden för att anlita en interrimskonsult?2023-05-27T10:14:31+02:00

Kostnaden för att anlita en interrimskonsult varierae beroende på flera faktorer, inklusive konsultens kompetensnivå, erfarenhet, uppdragets omfattning, längd och den rådande marknadskonkurrensen. Här är några faktorer som påverkar kostnaden för att anlita en interrimskonsult:

 1. Arvode: Interimskonsultens arvode är en av de största kostnadsposterna. Arvodet kan variera beroende på konsultens erfarenhetsnivå, specialisering, branschstandarder och det geografiska området där företaget verkar. Erfarna och högt eftertraktade konsulter kan ofta ta ut högre arvoden än mindre erfarna eller mindre specialiserade konsulter.
 2. Kontraktslängd: Kostnaden för att anlita en interrimskonsult kan påverkas av längden på uppdraget. Kortare uppdrag kan ha en högre timkostnad jämfört med längre uppdrag, där ett rabatterat pris eller fast månadsarvode kan vara möjligt. Det är viktigt att överväga hur lång tid uppdraget förväntas vara för att få en uppskattning av de totala kostnaderna.
 3. Konsultens omkostnader: Utöver arvodet kan företaget vara ansvarigt för att täcka vissa kostnader för interrimskonsulten. Det kan inkludera resor, logi, måltider och eventuella utlägg i samband med uppdraget. Dessa kostnader bör beaktas när man uppskattar den totala kostnaden för att anlita en interrimskonsult.
 4. Tilläggskostnader: Vissa konsultfirmor eller interrimskonsulter kan tillämpa tilläggskostnader för administrativa avgifter, kontraktsupprättande, försäkringar eller andra relaterade tjänster. Det är viktigt att klargöra och förstå alla eventuella tilläggskostnader innan man går vidare med anställningen.
 5. Konkurrenssituation: Prissättningen kan också påverkas av konkurrenssituationen på marknaden. Om det finns många interrimskonsulter med liknande kompetensnivåer och erfarenhet kan företaget ha möjlighet att förhandla om ett mer konkurrenskraftigt pris.

Det är viktigt att komma ihåg att kostnaden för att anlita en interrimskonsult inte bara bör bedömas utifrån det direkta arvodet. Det är också viktigt att överväga konsultens kompetens, erfarenhet och potentialen för att de kan leverera de önskade resultaten och värdet för företaget. Företaget kan behöva jämföra olika alternativ och göra en bedömning av kostnadseffektiviteten för att fatta en informerad beslut om att anlita en interrimskonsult.

Hur säkerställs att en interrimskonsult har rätt kompetens och erfarenhet?2023-05-15T21:19:10+02:00

För att säkerställa att en interrimskonsult har rätt kompetens och erfarenhet finns det flera åtgärder som kan vidtas:

 1. Utvärdering av CV och referenser: Företaget kan noggrant granska interrimskonsultens CV för att bedöma deras utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter, branscherfarenhet och eventuella specialiseringar. Att kontakta referenser från tidigare uppdragsgivare eller arbetsgivare kan ge ytterligare insikt i konsultens kompetens och prestationer.
 2. Intervjuer: Genom att genomföra intervjuer med interrimskonsulten kan företaget bedöma deras färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper. Intervjuerna kan inkludera frågor som rör deras tidigare arbetslivserfarenhet, specifika projekt de har genomfört och hur de hanterar utmaningar inom sitt område.
 3. Konsultens portfölj eller arbetsprover: En interrimskonsult kan tillhandahålla en portfölj av tidigare projekt, resultat eller arbetsprover för att visa upp sin kompetens och arbete. Genom att granska dessa material kan företaget bedöma om konsultens prestationer överensstämmer med företagets behov och förväntningar.
 4. Bedömningstester: I vissa fall kan företaget använda bedömningstester eller kompetenstester för att utvärdera interrimskonsultens tekniska färdigheter, analytisk förmåga eller problemlösningsförmåga. Detta kan ge ytterligare objektiva data för att bedöma deras kompetensnivå.
 5. Referenser och rekommendationer: För att få en bredare bild av interrimskonsultens kompetens och pålitlighet kan företaget begära referenser och rekommendationer från tidigare uppdragsgivare eller kollegor. Detta ger insikt i hur konsulten har presterat tidigare och om de har framstått som pålitliga och professionella.

Genom att noggrant utvärdera interrimskonsultens CV, genomföra intervjuer och undersöka deras arbetsprover och referenser kan företaget få en tydligare bild av deras kompetens och erfarenhet. Det är viktigt att välja en interrimskonsult som matchar företagets behov och som har dokumenterad kompetens inom det specifika området

Vilken typ av projekt eller uppdrag kan en interrimskonsult arbeta med?2023-05-15T21:18:32+02:00

En interrimskonsult kan arbeta med en bred variation av projekt eller uppdrag beroende på deras specialisering och kompetensområden. Här är några exempel på projekt eller uppdrag där en interrimskonsult kan vara till stor nytta – och vi stöttar er såklart i arbetet att hitta och onboarda den perfekta interrimskonsulten under tiden vi även hjälper er att hitta en långsiktig lösning.

 1. Strategisk planering: En interrimskonsult kan bidra till att utveckla och implementera företagets strategiska planer och initiativ. Det kan innebära att utvärdera och formulera företagets vision, mission och mål, samt att skapa strategier för att uppnå dessa mål.
 2. Marknadsföring och försäljning: En interrimskonsult inom marknadsföring kan hjälpa till att utforma och genomföra marknadsföringsstrategier, analysera marknadsdata, hantera reklam- och kampanjaktiviteter eller förbättra företagets säljprocesser.
 3. Projektledning: Interimskonsulter med starka projektledningsfärdigheter kan ta sig an projektledningsuppdrag och säkerställa framgångsrik genomförande av projekt. Det kan vara allt från att implementera nya IT-system till att leda företagets omstruktureringsinitiativ.
 4. Verksamhetsutveckling: En interrimskonsult kan stödja företagets verksamhetsutveckling genom att identifiera och genomföra förbättringar i processer, effektivisera arbetsflöden eller hantera förändringsprojekt.
 5. HR och rekrytering: Interimskonsulter med expertis inom HR kan stödja företaget med rekrytering, talent management, personalutveckling, personalpolicyer och förmåner.
 6. Finans och ekonomi: Interimskonsulter med ekonomisk och finansiell kompetens kan bistå med att analysera och förbättra företagets ekonomiska processer, göra prognoser, hantera budgetering eller genomföra kostnadsbesparingar.
 7. IT och teknik: Interimskonsulter med IT-expertis kan vara involverade i IT-projekt, systemimplementeringar, teknisk support, IT-arkitektur eller cybersäkerhetsåtgärder.
 8. Förändringsledning: En interrimskonsult kan hjälpa företaget att hantera förändringsinitiativ, organisatoriska omstruktureringar eller fusioner och förvärv. De kan vara med och säkerställa en smidig övergång och minimera eventuella negativa effekter.

Det är viktigt att notera att interrimskonsulters arbetsområden och projekt kan variera beroende på deras individuella erfarenheter, kompetenser och specialiseringar. Vi hjälper er att specificera era behov för att sedan  hitta en interrimskonsult som passar bäst för uppdraget.

 

Hur lång tid tar det att anlita en interrimskonsult?2023-05-15T21:12:40+02:00

Tiden det tar att anlita en interrimskonsult kan variera beroende på flera faktorer, inklusive företagets specifika behov, den tillgängliga poolen av kvalificerade konsulter och den administrativa processen. Här är några faktorer som kan påverka tidsramen för att anlita en interrimskonsult:

 1. Definierade behov och krav: Ju tydligare och mer specifika företaget är med sina behov och krav, desto snabbare kan rekryteringsprocessen gå. Det är viktigt att definiera vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för uppdraget för att kunna identifiera lämpliga kandidater.
 2. Söknings- och urvalsprocess: Att marknadsföra uppdraget och identifiera potentiella interrimskonsulter kan ta olika lång tid beroende på företagets strategier för att hitta kandidater. Det kan inkludera annonsering, samarbete med rekryteringsföretag eller nätverkskontakter. Efter att kandidater har identifierats kan en urvalsprocess inledas, inklusive CV-granskning, intervjuer och referenstagning.
 3. Tillgänglighet av konsulter: Tiden det tar att hitta en lämplig interrimskonsult kan variera beroende på tillgängligheten av konsulter med rätt kompetens och erfarenhet. Det kan finnas variationer beroende på den specifika branschen eller expertområdet.
 4. Förhandlingar och kontraktsprocess: När en passande kandidat har valts ut kan det ta tid att förhandla om arbetsvillkor, inklusive arvode, kontraktstid och andra relevanta detaljer. Beroende på komplexiteten i avtalet och eventuella förhandlingar kan det förlänga processen.
 5. Onboarding och integration: När interrimskonsulten har accepterat uppdraget kan det krävas en övergångsperiod för att bekanta dem med företaget, dess processer och kulturen. Detta kan innefatta att tillhandahålla nödvändig information och introduktion till teamet.

Det är viktigt att notera att tidsramen för att anlita en interrimskonsult kan variera och att det kan finnas behov av att vara flexibel och anpassa processen baserat på företagets specifika situation och tidsplan.

Vad är skillnaden mellan en interrimskonsult och en vanlig anställd2023-05-15T21:11:56+02:00

Det finns flera skillnader mellan en interrimskonsult och en vanlig anställd. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

 • Anställningsform: En interrimskonsult anställs vanligtvis på tillfällig basis för att utföra ett specifikt uppdrag eller projekt under en bestämd tidsperiod. En vanlig anställd är däremot anställd på heltid eller deltid och förväntas utföra arbetsuppgifter på lång sikt.
 • Tidsram: Interimskonsultens anställning är oftast tidsbegränsad och har en klar start- och slutpunkt. Det kan vara några veckor, månader eller ett år, beroende på behoven och projektets omfattning. En vanlig anställd har en anställning på obestämd tid och förväntas vara anställd på företaget under en längre tid.
 • Specialisering: Interimskonsulter har ofta specialiserad kompetens inom ett specifikt område. De anlitas för sina expertkunskaper och erfarenhet inom ett visst område eller en bransch. Vanliga anställda kan ha en bredare kompetensprofil och förväntas utföra en mängd olika uppgifter inom sina arbetsområden.
 • Flexibilitet: Interimskonsulter erbjuder företag flexibilitet genom att de kan anlitas vid behov och anpassas efter projektets omfattning och längd. De kan också lättare bytas ut eller sluta när uppdraget är slutfört. Vanliga anställda har ofta en mer fast anställning och kan vara mindre flexibla när det gäller att anpassa sig till förändrade arbetsbehov.
 • Arbetsrelation: Interimskonsulter betraktas vanligtvis som externa aktörer som kompletterar den befintliga personalen. De kan vara oberoende entreprenörer eller anställda av konsultfirmor. Vanliga anställda är en integrerad del av företaget och arbetar i nära samarbete med kollegor inom organisationen.
 • Mål och ansvar: Interimskonsultens främsta mål är att leverera ett specifikt resultat eller nå ett uppsatt mål inom den avgränsade tidsramen. De kan ha ansvar för att utföra specifika uppgifter eller projekt. Vanliga anställda kan ha ett bredare ansvarsområde och vara mer involverade i företagets dagliga verksamhet och övergripande mål.

Sammanfattningsvis kan man säga att en interrimskonsult vanligtvis är anställd på tillfällig basis för att bidra med specialiserad kompetens och lösa specifika problem eller genomföra projekt. En vanlig anställd har en mer långsiktig anställning och förväntas vara involverad i företagets övergripande verksamhet.

Vi stöttar företag med riktigt vassa interrimslösningar

Vi stöttar marknadschefer i det svåra valet av byråpartners. Skriver upphandlingsunderlag, tar fram rätt byråer att träffa, kollar referenser – samt förhandlar ett bra avtal.

Vi stöttar försäljningschefer som har fokus på att få in rätt leads i att hitta en byråpartner för leadsdrivande kampanjer, inbound, mässor och events.

Vi stöttar VD’s i mindre bolag som även har ansvar för marknad och försäljning i att hitta en smidig lösning för just er.

Vi upphandlar alla typer av byråer

Med fokus på digitala byråer alla alla slag. Läs mer om tips när du ska upphandla några exempel på byråtjänster nedan. Känns det jobbigt? Ta hjälp av oss istället för att göra det själv!

Webbutveckling

Kanske den mest komplexa upphandlingen – en webbyrå du ska jobba med under en lång tid framåt.

Digitala kampanjer

Både på kort och lång sikt är en byrå för digitala kampanjer viktiga för att få rätt trafik (som konverterar) till er site.

PR-byråer

Köpt media tar dig inte hela vägen. Vikten av en PR byrå som kan hantera det nya digitala landskapet är stor.

Öka trafiken till din site

Man kan inte underskatta vikten av att driva rätt typ av trafik till sin site, som konverterar till lönsamma kunder.

Traffic

Öka försäljningen med inbound

LIka viktigt som att få besökare till siten är det att konvertera dem till kunder, via bland annat en inboundstrategi

Sales Chart

Nu kör vi!

Låt mig hjälpa er i det svåra valet av byråpartners. Med min långa erfarenhet av byråupphandling kommer det gå klart snabbare och bättre än om ni gör det själva!

”Gör inte samma misstag som jag gjorde i början av min karriär som marknadschef.  Läs mer om de vanligaste misstagen när man väljer byrå här”

Christian Muda

Grundade av Byråval.se

Christian Muda
Digital strateg och growth hacker

Vill du nå dina mål snabbare?
Fyll i formuläret nedan
så hör jag av mig inom 5 minuter.