Det finns flera skillnader mellan en interrimskonsult och en vanlig anställd. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

  • Anställningsform: En interrimskonsult anställs vanligtvis på tillfällig basis för att utföra ett specifikt uppdrag eller projekt under en bestämd tidsperiod. En vanlig anställd är däremot anställd på heltid eller deltid och förväntas utföra arbetsuppgifter på lång sikt.
  • Tidsram: Interimskonsultens anställning är oftast tidsbegränsad och har en klar start- och slutpunkt. Det kan vara några veckor, månader eller ett år, beroende på behoven och projektets omfattning. En vanlig anställd har en anställning på obestämd tid och förväntas vara anställd på företaget under en längre tid.
  • Specialisering: Interimskonsulter har ofta specialiserad kompetens inom ett specifikt område. De anlitas för sina expertkunskaper och erfarenhet inom ett visst område eller en bransch. Vanliga anställda kan ha en bredare kompetensprofil och förväntas utföra en mängd olika uppgifter inom sina arbetsområden.
  • Flexibilitet: Interimskonsulter erbjuder företag flexibilitet genom att de kan anlitas vid behov och anpassas efter projektets omfattning och längd. De kan också lättare bytas ut eller sluta när uppdraget är slutfört. Vanliga anställda har ofta en mer fast anställning och kan vara mindre flexibla när det gäller att anpassa sig till förändrade arbetsbehov.
  • Arbetsrelation: Interimskonsulter betraktas vanligtvis som externa aktörer som kompletterar den befintliga personalen. De kan vara oberoende entreprenörer eller anställda av konsultfirmor. Vanliga anställda är en integrerad del av företaget och arbetar i nära samarbete med kollegor inom organisationen.
  • Mål och ansvar: Interimskonsultens främsta mål är att leverera ett specifikt resultat eller nå ett uppsatt mål inom den avgränsade tidsramen. De kan ha ansvar för att utföra specifika uppgifter eller projekt. Vanliga anställda kan ha ett bredare ansvarsområde och vara mer involverade i företagets dagliga verksamhet och övergripande mål.

Sammanfattningsvis kan man säga att en interrimskonsult vanligtvis är anställd på tillfällig basis för att bidra med specialiserad kompetens och lösa specifika problem eller genomföra projekt. En vanlig anställd har en mer långsiktig anställning och förväntas vara involverad i företagets övergripande verksamhet.

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

  • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

  • Gör ett strukturerat urval

  • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se