Rapportering och uppföljning från en interrimskonsult kan variera beroende på företagets behov och det specifika uppdraget. Här är några exempel på rapportering och uppföljning som kan förväntas:

  1. Statusrapporter: Interimskonsulten kan förväntas lämna regelbundna statusrapporter som sammanfattar deras arbete, framsteg och resultat. Dessa rapporter kan inkludera information om genomförda aktiviteter, eventuella utmaningar, uppnådda mål och planerade nästa steg.
  2. Uppdateringar om projektframsteg: Om interrimskonsulten är involverad i ett specifikt projekt kan de ge regelbundna uppdateringar om projektets framsteg. Det kan innefatta övervakning av projektets tidslinje, identifiering av eventuella fördröjningar eller problem och rapportering om åtgärder som vidtas för att hantera dessa utmaningar.
  3. Resultat- och analyserapporter: Interimskonsulten kan ta fram resultat- och analyserapporter baserat på deras arbete och insatser. Dessa rapporter kan inkludera analyser av data, identifiering av trender, rekommendationer för förbättringar och bedömningar av framgångsfaktorer för att hjälpa företaget att fatta informerade beslut.
  4. Mätbara nyckelindikatorer (KPI:er): Interimskonsulten kan vara ansvarig för att övervaka och rapportera relevanta nyckelindikatorer (KPI:er) för att mäta framstegen mot uppsatta mål. Det kan inkludera mätningar av prestanda, effektivitet, kostnadsbesparingar eller andra relevanta parametrar som är relevanta för uppdraget.
  5. Ekonomisk rapportering: Om interrimskonsulten är involverad i ekonomiska eller finansiella aspekter av uppdraget kan de förväntas rapportera ekonomiska resultat, budgetavvikelser, kostnadskontroll och andra relevanta ekonomiska indikatorer.
  6. Muntlig kommunikation: Utöver skriftliga rapporter kan interrimskonsulten delta i möten eller samtal för att ge muntlig rapportering och uppdateringar. Detta kan vara ett tillfälle att diskutera framsteg, utmana idéer, besvara frågor och samarbeta med intressenter inom företaget.

Det är viktigt att definiera och kommunicera förväntningarna på rapportering och uppföljning tydligt mellan företaget och interrimskonsulten från början av uppdraget. Genom att etablera en strukturerad och regelbunden rapporteringsprocess kan företaget ha en tydlig bild av interrimskonsultens arbete och resultat, vilket underlättar beslutsfattande och uppföljning av projektet eller uppdraget.

Jag vill att ni ska välja rätt interrmiskonsult

Efter 20 år som inköpare av byråtjänster och 8 år på byråsidan har jag suttit på bägge sidor av bordet, något ytterst få rådgivare har gjort.

  • Gör ett bra kravspec innan ni tar in en iterrimskonsult

  • Gör ett strukturerat urval

  • Ring referenser och se till att träffa alla kandidater

Med ett brett kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt hjälper jag er att hittta rätt interrimskonsult

Christian Muda

Grundare av Byråval.se