Felaktig urvalsprocess är ett vanligt misstag som företag och organisationer kan göra när de upphandlar en byrå. Att basera beslutet enbart på lägsta pris är en fallgrop som kan leda till att man väljer en byrå som inte motsvarar de verkliga behoven och förväntningarna. Här är några viktiga aspekter att beakta för att undvika detta misstag och genomföra en framgångsrik urvalsprocess.

Definiera klara urvalskriterier

En av de vanligaste felen är att inte definiera klara urvalskriterier. Det är viktigt att identifiera vilka kriterier som är avgörande för att bedöma byråernas kompetens och förmåga att leverera de önskade resultaten. Det kan handla om tidigare erfarenhet, branschkännedom, kompetensområden, tillgängliga resurser och referenser. Genom att tydligt fastställa dessa kriterier kan man göra en mer objektiv och grundad bedömning av byråerna.

En annan fallgrop är att inte ge tillräckligt med utrymme för att utvärdera byråernas tidigare arbete och referenser. Att noggrant undersöka deras portföljer och tidigare kundrelationer ger en insikt i deras kompetens och förmåga att leverera resultat. Det kan vara värdefullt att kontakta tidigare kunder för att få en ärlig bedömning av byråns arbete och samarbetsförmåga.

Fokusera inte bara på byråernas storlek

Ett vanligt misstag är att endast fokusera på byråernas storlek eller varumärkesstatus. Att välja en stor och etablerad byrå kan verka lockande, men det är viktigt att se bortom detta och bedöma om de verkligen kan möta projektets specifika behov. Mindre eller nischade byråer kan erbjuda specialiserad expertis och mer personlig uppmärksamhet, vilket kan vara avgörande för vissa projekt.

Att inte involvera de rätt personerna i urvalsprocessen är också ett misstag att undvika. Det är viktigt att ha en tvärfunktionell arbetsgrupp som representerar olika perspektiv och kompetenser. Genom att involvera personer från olika avdelningar eller funktioner kan man få en mer holistisk syn på behoven och en bredare bedömning av byråernas kompetens.

En annan aspekt av en felaktig urvalsprocess är att inte genomföra en noggrann och strukturerad utvärdering av anbuden eller presentationerna. Det är viktigt att skapa tydliga bedömningskriterier och att utvärdera byråerna på ett konsekvent och rättvist sätt. Att tillämpa en poängsystem eller en matris kan underlätta bedömningen och ge en objektiv grund för beslutet.

Vikten av kemi mellan byrå och kund

Att ignorera det mänskliga elementet är också ett vanligt misstag. Att bedöma byråernas kemi och samarbetsförmåga är viktigt, eftersom ett framgångsrikt samarbete med byrån bygger på ömsesidig tillit och kommunikation. Att ha en bra arbetsrelation och att kunna kommunicera effektivt är avgörande för att uppnå de bästa resultaten.

Ett annat misstag är att inte genomföra en förhandlingsprocess. När urvalsprocessen har genomförts och man har identifierat den föredragna byrån är det viktigt att förhandla om avtalet och villkoren. Att inte förhandla kan leda till att man inte får de mest förmånliga villkoren eller att viktiga aspekter förbises. Genom att aktivt delta i förhandlingarna kan man säkerställa att man uppnår en win-win-situation för både företaget och byrån.

Involvera alltid ledningen

En annan viktig aspekt är att inte underskatta vikten av att involvera ledningen och andra beslutsfattare. Att få ledningens stöd och engagemang är avgörande för att säkerställa att beslutet om val av byrå har det nödvändiga stödet och att resurserna allokeras på ett lämpligt sätt. Ett bra sätt att ha en strukturerad approc ah till vilka man ska involvera är DARCI-modellen.

Sammanfattningsvis är felaktig urvalsprocess ett vanligt misstag vid upphandling av en byrå. För att undvika detta är det viktigt att tydligt definiera urvalskriterier, genomföra en noggrann utvärdering av byråernas kompetens och referenser, involvera rätt personer, skapa en strukturerad bedömningsprocess och inte glömma det mänskliga elementet. Genom att undvika dessa misstag kan man öka chanserna att hitta rätt byrå som kan leverera de önskade resultaten och bidra till framgångsrika samarbeten. Att investera tid och resurser i en korrekt genomförd urvalsprocess är en viktig del av en framgångsrik upphandling av en byrå.

Publicerat den maj 11th, 2023 / Kategorier : Byråval /

Öka konverteringen? Kontakta mig här: